ארכיון חודשי: יולי 2016

יש לחוש – אחריות לנוכח חשש סביר שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה

ניסוח בעייתי של תקנות הדיווח השוטף איפשר לחברת קמור בע"מ להימנע מפירסום דו"ח תזרים מזומנים חזוי, כאשר הדירקטוריון החליט שלא לפרסמו למרות סימני אזהרה למצוקה תזרימית. בענין טל נ' ברנר אושרה בקשה להגיש תובענה ייצוגית נגד הדירקטורים, לאחר שבית המשפט קבע כי בניגוד לדעתם, היה חשש סביר לכך שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה בשנתיים הקרובות. רשימה זו עומדת על קושי עקרוני שההחלטה מעוררת לגבי אחריות נושאי משרה לשיקול דעת עסקי – קושי שהשלכותיו רחבות יותר מן הסוגיה המסוימת.

להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

מסעי גוליבר – עסקה נגועה בעולם לא סטרילי וקשר סיבתי לנזק

הסדר החוב בחברת צים היה עצום בהיקפו ובמורכבותו. השלמתו בהצלחה היתה חיונית לגורמים רבים בארץ ובחו"ל, וביניהם החברה לישראל, שהחזיקה בצים, ובעלי השליטה בחברה לישראל, שנשו בצים. בפרשת קראוסקופף נ' צים שירותי ספנות משולבים בע"מ ביקש בעל מניות בחברה לישראל להגיש תביעה נגזרת לנוכח העדר אישור למתכונת ההסדר הסופית ולנוכח פגמים בהליך גיבושו. הבקשה נדחתה, משקבע השופט כבוב שאין קשר סיבתי בין אלה לבין הנזק שנגרם לחברה, אך כעידוד למבקש ולדומיו על התרומה לחשיפת הפגמים פסק לו הוצאות בעין יפה. נקודתנו מבקשת להאיר כמה זוויות בפסק הדין שנותרו בלא דיון מספק.

להמשיך לקרוא

סרק סרק – טובת החברה והגינות העסקה באישור עסקות נגועות

בפסק דין מולכו נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ ביקש המנהל המיוחד של חברת חפציבה השקעות לחייב את בנק מזרחי טפחות לשלם 75 מיליון ש"ח מחמת מעורבותו בעסקה תמוהה בין שתי חברות אחיות בקבוצה. העסקה לא אושרה במנגנונים שקובע סעיף 270 לחוק החברות, ועל כן נידונה השאלה אם היא היתה "לטובת החברה". נקודתנו מבקרת את הפרשנות שנתן בית המשפט ליסוד זה, וטוענת כי זו הוראת סרק, שאינה קובעת תנאי מהותי בנוסף לדרישה הבסיסית, כי הגורמים המאשרים יקיימו את חובת האמון שלהם. בפרט, אין בהוראה כדי להסמיך את בית המשפט לבחון את תנאיה המהותיים של העסקה מבחינת הפגיעה בחברה או מבחינת הגינותה.

להמשיך לקרוא