ארכיון חודשי: מאי 2023

נזק אגבי – חובת הצמצום ומעמד הנושים בחדלות פירעון ובסמיכות לה

בפסק דין ברוט נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ דן בית המשפט העליון ביישום מבחן הרווח לביצוע חלוקה, ובכך עסקנו ברשימה הקודמת. רשימה זו מוקדשת להערת אגב מפורטת שהוסיף השופט מינץ, ובה התייחס לסעיף 288 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ובכלל זה – לחובת צמצום הנזק לנושים ולתחולתו של כלל שיקול הדעת העסקי. הדברים ראויים לעיון, בין היתר, לנוכח עמדה שונה שנוקט המשפט המשווה, אשר על פיו הותקן ההסדר הישראלי.

להמשיך לקרוא

אבן מקיר תזעק – אחריות דירקטור לחלוקה מותרת בחוסר תום לב

בפסק דין ברוט נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ קבע בית המשפט העליון, כי את מבחן הרווח לביצוע חלוקה יש ליישם כמבחן טכני, צופה פני עבר, שאינו כרוך בהפעלת שיקול דעת מהותי. ואולם, אמר השופט עמית, "בהינתן חוסר בהירות מסוים שעלול להתעורר בעקבות פסק דינו של בית משפט קמא אל מול החלטת בית המשפט המחוזי בעניין [להב נ' אי די בי חברה לפתוח בע"מ], ראינו לנכון להרחיב קמעה, למען יוסרו הספקות ויחודדו הדברים." נקודתנו מבקשת לתהות עד כמה עלה הדבר בידי בית המשפט.

להמשיך לקרוא

וקטור חסון – מתי עניין אישי מבסס הפרה של נושא משרה ושל בעל שליטה

רשימה קצרה זו משלימה רשימה קודמת, שבה עסקנו בהחלטות בעניין אהרוני נ' שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ ובעניין כהן נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ. בעניין שפיר הנדסה אישר השופט אלטוביה להגיש תביעה נגזרת נגד דירקטורים ונושאי משרה בטענות להפרת חובת אמון בקשר למהלך שנתן הטבה מופלגת לבעלי השליטה. בהערת אגב בגדר ההחלטה תיאר בית המשפט את האופן שבו תיבחן אחריות בעלי השליטה. לנוכח דלות החומר בכל הקשור לחובת ההגינות של בעלי שליטה מציעה ההערה חומר למחשבה. בכך נעסוק הפעם.

להמשיך לקרוא